Geotehnične preiskave

PREISKAVE

STATIČNI KONUSNI PENETROMETER CPT (Cone Penetration Test)

Statična penetracija se uporablja za določanje geotehničnih lastnosti zemljin. Statična penetracija je postala internacionalno najbolj široko sprejeta preiskava za določanje geotehničnih lastnosti zemljin.

Postopek meritve z konusnim penetrometrom

Po sidranju in niveliranju potisne enote goseničarja se lahko prične vtiskanje drogovja. Preiskava poteka tako, da iz površja vtiskamo drogovje premera 32mm v tla do globine približno 30m. Naprava meri odpor konice in trenje na rokavu drogovja. Senzor na konici na podaja ločene stopnje odpora na konici in plašču.

S SBTn diagramom (Lunne er al. 1997) lahko določimo tip obnašanja zemljin glede na izmerjene parametre. Na podlagi diagrama se izvede klasifikacija obnašanja zemljine, kar predstavlja eno od glavnih prednosti preiskave s statičnim konusnim penetrometrom. Takšno orientacijsko razvrščanje zemljin služi kot opora za nadaljnje izračune, ki temeljijo na predpostavki ali ima zemljina koherentne oz. nekoherentne lastnosti.

DINAMIČNI PENETROMETER DP (DPL, DPM, DPH)

Preiskave z dinamičnim penetrometrom se izvajajo za določitev trdnostnih in deformabilnostnih lastnosti zemljin. Prednosti preiskave so dostopnost, hitrost in ugodna cena.

Postopek meritve z dinamičnim penetromerom

Meritev temelji na številu udarcev penetracijske sonde potrebnih za njen ugrez za standardnih 10 cm. S pomočjo posebnega računalniškega programa pretvorimo število udarcev dinamične penetracije v število SPT (standardna dinamična penetracija), kar je izhodiščni parameter za nadaljnje vrednotenje fizikalnih karakteristik posameznih zemeljskih slojev.

DINAMIČNA KROŽNA PLOŠČA Z LAHKO PADAJOČO UTEŽJO – Evd

Dinamična plošča omogoča hitro in enostavno ugotavljanje nosilnosti tal, kvaliteto zgoščenosti tal in nosilnih nevezanih plasti skladno s slovensko tehnično specifikacijo TSC 06.720:2003, nemškimi tehničnimi predpisi TP BF-StB B 8.3 izdaja 2012 in ameriškim standardom ASTM E2835-11.

Kontrola zgoščenosti tal z dinamično ploščo je hitra in enostavna. Vgrajene plasti tal je mogoče enostavno preizkusiti brez obremenitvene opore, kar omogoča hitro oceno testnih lokacij tudi v omejenih prostorskih pogojih. Preizkusna metoda je primerna za grobo in mešano zrnato podlago z največjo velikostjo zrn 63 mm in se lahko uporablja za določitev dinamičnega deformacijskega modula Evd v območju med 15 in 70 NM/m2.

Dinamična plošča se uporablja predvsem za:

 • cestna, železniška in zemeljska dela,
 • kontrolo izgradnje kanalov,
 • kontrolo zgoščenosti komunalnih jarkov,
 • kontrolo sestave temeljev, vrtin, itd.

Obsežne korelacije z drugimi testnimi metodami zagotavljajo primerljivost:

 • preizkus s togo krožno obremenilno ploščo (DIN 18134, BS 1377, ASTM D1194/1195/1196),
 • Proctorjev preizkus (DIN 18127, BS 1377, ASTM D698),
 • CBR preizkus (DIN EN 13286-47, BS 1377, ASTM D1883-05).

Postopek meritve z dinamično krožno ploščo z lahko padajočo utežjo

Krožna obremenilna plošča mora na celotni naležni površini tesno nalegati na pripravljeno podlago. Morebitne votline je treba zapolniti, manjše neravnine pa je treba izravnati z do nekaj mm debelo plastjo suhega peska srednje zrnavosti. Na postavljeno krožno obremenilno ploščo mora biti na sredini navpično postavljen vodilni drog z vsemi deli za izvajanje meritev. Za zagotovitev tesnega naleganja krožne obremenilne plošče je potrebno na merilnem mestu izvršiti preobremenitev s tremi udarci. Utež je treba po vsakem udarcu (odboju) uloviti. Šele nato se lahko izvede postopek meritve.
V postopku meritve je potrebno izvršiti obremenitev s tremi udarci (sunki) padajoče uteži. Amplituda posedanja mora biti izmerjena z natančnostjo najmanj ± 0,02 mm. Pri tem je treba skrbno paziti, da je kalibrirana višina prostega padca uteži vedno zagotovljena in da je utež po odboju vedno ulovljena.

Po osnovni enačbi za dinamični deformacijski modul je z elektronskim merilnim instrumentom, ki z dvakratno integracijo izmerjenega pospeška izvrednoti maksimalni posedek, neposredno izvrednotena tudi vrednost dinamičnega deformacijskega modula Evd. Za oceno je merodajna povprečna vrednost treh preskusov.

LABORATORIJSKE PREISKAVE

Laboratorij za preiskave zemljin in hribin je opremljen z opremo za določanje osnovnih fizikalnih lastnosti materialov potrebnih pri iskanju najugodnejših rešitev širokega spektra geotehničnih problemov.

Standardne preiskave, ki jih za vse faze projektiranja izvajamo v laboratoriju so:

 • določitev konsistenčnih meja po Atterbergu,
 • ugotavljanje gostote zrn,
 • ugotavljanje gostote,
 • enoosna tlačna trdnost zemljin in hribin,nedrenirana strižna trdnost (Vane, Fall-come),ugotavljanje zrnavostne sestave – metoda sejanja,strižna trdnost v direktnem strižnem aparatu,
 • stisljivost v edometru (4 obremenilne in 4 razbremenilne stopnje),vodoprepustnost (edometer, permeameter),natezna trdnost hribin (Brazilski test),strižna trdnost polhribin (3 obremenilne stopnje),Kemijska analiza-humoznost,
 • Prepoznavanje in razvrščanje zemljin.

SPLOŠNO

V našem podjetju izvajamo geotehnične in laboratorijske preiskave za izvedbo geološko-geomehanskih poročil ter nadaljnjih faz projektiranja in izvajanja vseh vrst objektov.

Osnovni cilj geotehničnih raziskav je zagotavljanje zanesljivih geotehničnih podatkov o pogojih temeljnih tal v vplivnem območju načrtovane gradnje. Z raziskavami je treba pridobiti vse potrebne podatke za določitev bistvenih lastnosti temeljnih tal, karakterističnih vrednosti materialnih lastnosti ter drugih pomembnih geotehničnih pogojev za projektne izračune.

Pri načrtovanju geotehničnih raziskav je treba upoštevati značilnosti projekta, pogoje načrtovane gradnje, zahteve glede pričakovanega obnašanja gradnje oz. gradbenih konstrukcij, sprejemljivost vplivov na obstoječe objekte ter pogoje in zahteve, ki izhajajo iz prostorskih aktov.

Pri običajnih (rutinskih) terenskih in laboratorijskih preiskavah je treba le te izvajati ter dobljene rezultate izvrednotiti in interpretirati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi SIST EN 1997 in mednarodno priznanimi priporočili in standardi.

KONTAKT

V primeru dodatnih vprašanj in željah po sodelovanju in naših storitvah, nas kontaktirajte.

e-mail: vid@ghc-projekt.si

GSM: +386 31 302 209