Tehnična področja

INŽENIRSKA GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Ukvarjamo se s specifičnimi nalogami, ki so povezane tako z gradbeništvom kot z geologijo. Naše delo je povezano s pripravami na gradnjo, med njo, po izgradnji in v okviru sanacij. Sodelujemo pri velikih in zahtevnih objektih kot je izgradnja infrastrukturnih objektov kot so železnice, ceste, hidrotehnični objekti, pri novih stanovanjskih in industrijskih pozidavah ter posameznih poslovnih, stanovanjskih ali inženirskih objektih. Vključujemo se pri sanacijah plazov in ob drugih naravnih nesrečah.

Geotehnične raziskave so namenjene v prvi vrsti pravilni umestitvi kakršnega koli objekta v prostor, pridobitvi ustreznih parametrov za projektiranje ter nadaljnji optimizaciji med samo izvedbo. Ustrezno zasnovane geotehnične preiskave v fazi naročanja ter pravilna izdelava in vrednotenje v fazi izvedbe, na koncu celostno vplivajo na kakovost izvedbenega projekta in hkrati na investicijsko vrednost celotnega projekta ter s tem na kakovost inženirske prakse.

Izvedbo geotehničnih del lahko v grobem razdelimo na:

 • temeljenje,
 • preventivne ukrepe in varovanje brežin,
 • preventivne ukrepe in sanacije plazov,
 • preventivne ukrepe in sanacije poplavnih območij,
 • preventivne ukrepe za izboljšave tal,
 • pridobivanje mineralnih surovin ter
 • določitev ukrepov za varovanje okolja.

Pravilna izbira različnih vrst geotehničnih preiskav in njihova ustrezna kombi­nacija ter analize vhodnih podatkov, potrebnih za nadaljnje geotehnično projektiranje in kon­struiranje, omogočajo trajnost in optimizacijo investicije.

Storitve:

 • izdelava terenskih geotehničnih preiskav (Dinamične penetracije DPL, DPM, Statične penetracije CPT, Dinamični deformacijski modul Evd, itd.),
 • izdelava laboratorijskih geotehničnih preiskav,
 • izdelava geološko-geomehanskih poročil oz. načrtov,
 • projekti sanacije plazov,
 • projektiranje podpornih in opornih konstrukcij,
 • projektiranje temeljenja,
 • projektiranje ostalih inženirskih objektov.

VEČ O INŽENIRSKI GEOLOGIJI IN GEOMEHANIKI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Naša dejavnost zajema načrtovanje in vodenje zahtevnejših projektov s področja cestne infrastrukture (glavnih in regionalnih cest). Usposobljeni smo za izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, od idejnih zasnov in študij do projektov za izvedbo. Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejše metode za vodenje projektov in komunikacije.

Storitve:

 • projektno vodenje ter pridobivanje projektne dokumentacije za ceste in najzahtevnejših gradenj večjega merila (v mednarodnem prostoru),
 • celovita projektna dokumentacija za novogradnje in sanacije obstoječih državnih, občinskih in krajevnih cest,
 • projekti za ureditev in preureditev krožišč, križišč, priključkov in priključnih cest,
 • načrti vodenja prometa in prometnih zapor.

GRADBENE KONSTRUKCIJE

Usposobljeni smo za pripravo statičnih izračunov oz. elaboratov gradbenih konstrukcij za objekte tako nizkih kot visokih gradenj. Elaborat gradbenih konstrukcij pripravljamo za klasične in montažne objekte. V primeru enostanovanjskih objektov le tega pregledamo in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.

Storitve:

 • izdelava načrta gradbenih konstrukcij v vseh fazah IDZ, DGD, PZI,
 • izdelava statičnega izračuna,
 • dimenzioniranje lesenih, jeklenih in betonskih konstrukcij,
 • izdelava armaturnega načrta,
 • statična presoja,
 • statična sanacija,

HIDROLOGIJA IN HIDRAVLIKA

V projektivnem biroju izdelujemo elaborate poplavne ogroženosti z razvrščanjem območij v razrede poplavne ogroženosti, dimenzioniranje mostnih odprtin, prepustov in zadrževalnikov.

Storitve:

 • urejanje vodotokov,
 • hidravlične študije in analize,
 • izdelava kart poplavne nevarnosti,
 • sanacije in rekonstrukcije vodnogospodarskih objektov,

GRADBENO PROJEKTIRANJE

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo v vseh fazah – od idejne zasnove, idejnega projekta do projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo, razpis in projekta izvedenih del, opreme.

Storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije vseh faz, IDZ, DGD, PZI, PID,
 • podpora pri snovanju oz. priprava projektnih nalog,
 • razvoj variantnih rešitev oz. podpora investitorjem pri odločevalskih procesih,
 • projektantski nadzor,
 • posnetki obstoječega stanja,
 • revizije projektne dokumentacije,
 • popisi in ocene investicij,
 • koordinacija projekta, terminski plani,

PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR

Mnogi gradbeni projekti po svoji vsebini in kompleksnosti presegajo klasične okvire projektiranja. Gre za preplet nove discipline in novih znanj, ki so tesno povezani z vključevanjem sodobnih visokotehnoloških rešitev na področju avtomatizacije in krmiljenja objektov, energetske učinkovitosti objektov, izrabe obnovljivih virov energije, izboljševanja kakovosti našega okolja, itd.

Kompleksnost, raznovrstnost in široka interdisciplinarnost projektov zahtevajo učinkovito vodenje, koordiniranje in nadziranje vseh procesov in udeležencev, tako na projektnem in izvedbenem, kot na finančnem nivoju.

Za implementacijo projektnega vodenja in nadzora so v našo ekipo vključeni strokovnjaki s specialnimi znanji, podprti z najsodobnejšimi računalniškimi orodji, z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektiranja, gradnje in projektnega managementa ter s smelostjo za izbiro učinkovitih in optimalnih rešitev v danem trenutku.

Storitve:

 • vodenje najzahtevnejših projektov visoke, nizke in podzemne gradnje,
 • zastopanje investitorja na vseh nivojih razvoja projekta/investicije,
 • izdelava ocen investicij,
 • planiranje stroškov investicij,
 • izvedba razpisov in vrednotenje ponudb,
 • projektni monitoring in kontroling,
 • finančno in časovno spremljanje investicij,
 • izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora pri gradnji,
 • tehnični skrbni pregledi objektov,
 • revizije projektov.

KONTAKTIRAJTE NAS!